تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - راه یابی فرزندان همکار شرکت آبفار لرستان به مرحله کشوری مسابقات قرآن فرزندان همکار وزارت نیرو

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 
روز چهارشنبه مورخ 96/5/11 مرحله استانی چهاردهمین دوره جشنواره مسابقات قرآن فرزندان همکار وزارت نیرو با حضور نفرات اول و برگزیده مرحله شرکتی شرکت های صنعت آب و برق لرستان شامل  شرکتهای آب و فاضلاب روستایی ، آب و فاضلاب شهری ، آب منطقه ای و توزیع برق به میزبانی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان برگزار گردید.
در این مسابقات مقام های زیر توسط فرزندان همکار شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان بدست آمد :
1- حسین حاجی بنده - نفر اول - رشته حفظ ، مقطع اول( ازنا ) : اعزام به مرحله کشوری
2- محمد عرفان لک - نفر اول - رشته قرائت و اذان ، مقطع اول ( ازنا ) : اعزام به مرحله کشوری
3- فاطیما مقدسی - نفر اول - رشته قرائت ، مقطع اول ( بروجرد ) : اعزام به مرحله کشوری
4- فاطمه الوندی - نفر اول - رشته مفاهیم ، مقطع اول ( ستاد ) : ( از رفتن به مرحله کشوری انصراف داده و حق خود را به نفر دوم واگذار کردند )
5- نازنین دوست محمدی - نفر دوم - رشته احکام ، مقطع دوم ( رومشکان )
6- محمد حسین سوری - نفر دوم - رشته احکام ، مقطع دوم ( ستاد )
7- حسن حاجی بنده - نفر دوم - رشته حفظ ، مقطع دوم ( ازنا )
8-  عمید عبدی - نفر دوم - رشته حفظ ، مقطع اول ( بروجرد )
9- پردیس اسدی - نفر سوم - رشته حفظ ، مقطع اول ( بروجرد )
10- زینب سوری - نفر سوم - رشته احکام ، مقطع اول ( ستاد )
ضمن تبریک به همه این عزیزان برای نفرات اول که شهریور 96 به مرحله کشوری در شهر تبریز اعزام خواهند شد آرزوی موفقیت داریم.
گزارش تصویری مرحله استانی مسابقات قرآن فرزندان همکار
نوشته شده در تاریخ 1396/05/11 توسط محسن الوندی