تبلیغات
امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان - نظم در ورود و خروج

امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان
 

به موقع آمدن و به موقع رفتن وظیفه است

دیر آمدن و دیر رفتن بی نظمی است

دیر آمدن و زود رفتن خیانت است

زود آمدن و دیر رفتن ایثار است

طبقه بندی: شورای امر به معروف و نهی از منکر، 
نوشته شده در تاریخ 1395/06/26 توسط محسن الوندی